Giải pháp marketing của Cát Media sẽ bao gồm các bước dưới đây: